CIG-Saúde esixe EPIs de protección respiratoria para todo o persoal que estea en contacto cos doentes

Escrito dirixido á Xerencia da Área sanitaria de A Coruña e Cee

  • A Coruña

Asunto: Equipos de proteccion respiratoria.

Con data de 11 de Agosto, reuníuse o comité de seguridade e saude na que se daba conta da situacion na que se atopaba o hospital ante os repuntes que estaban a suceder. Dende entón obsérvase un incremento considerable de positivos ingresados no Hospital Universitario a Coruña en diversas unidades de hospitalizacion (Neumoloxía, 9ºC M.I., 10ª de cirurxía, 7ª Neurocirurxía...).

En dito comité comentamos que un dos problemas principais, existentes na area sanitaria de A Coruña-Cee, é a dificultade na recepción dos Epis por parte dos profesionais, ben pola escasez do material ou polas dificultades de acceso dalgunhas categorías (celadores, psx, auxiliares,etc). Esta situación complícase coa publicacion de protocolos moi restrictivos, nos que se está mais pendente dos stocks de material que garantizar a máxima seguridade do traballador no seu posto de traballo, tendo como consecuencia un incremento da inseguridade, falta de confianza, aumento do estrés, etc.

Os protocolos son moi cambiantes con contínuas actualizacións, pero sempre observando os remanentes de subministros. Tamén hai que suliñar a variabilidade de protocolos, coas súas diferencias, segundo partan do Ministerio de Sanidade a nivel central, outro autonómico e posteriormente a súa adaptación ás diferentes áreas sanitarias de Galicia, coas diferencias constatadas neles.

O procedemento que se está a usar actualmente no hospital como referente na utilización dos equipos de protección respiratoria dos traballadores con doentes con coronavirus, é o publicado con data DE 11 DE ABRIL DE 2020 pola Xunta de galicia como:

“INDICACIONS XERAIS DE USO DE MASCARILLAS CIRURXICAS E EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA NOS CENTROS SANITARIOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE NA SITUACION ACTUAL DE ALERTA POLO SARS-COV-2.”

En dito procedemento na taboa 2 indícase a proteccion respiratoria a utilizar polo traballador, segundo o tipo de exposición sería a seguinte:

1.- Acompañamento a doentes ambulantes — mascarilla cirúrxica.

2.-Traslado de doentes en cama, padiola ou silla de rodas----- mascarilla cirúrxica.

3.- Atencion ao paciente, ou persoas que entren na habitacion/box durante mais de 15’ a menos de 2 metros do doente - neste apartado inclúen persoal sanitario, celador de “mobilización”, limpadora, familiar que acompaña o doente...----(aparte das batas, proteccion ocular, ou luvas), a protección respiratoria sería a mascarilla cirúrxica ou FFP2 segundo o tipo de procedemento a realizar, e sempre asegurando a existencia de stock suficiente………isto conleva contínuas discusións(entre o persoal responsable e o traballador demandante) sobre a protección a levar cando atendes un doente a menos de 1 metro e máis de 15'.

NO PLAN ESPECÍFICO PARA A PREVENCIÓN DE RISCOS ANTE A EXPOSICIÓN LABORAL AO NOVO CORONAVIRUS (SARS- CoV-2) da Xunta de Galicia. Versión 7, 7 de xullo de 2020. no apartado

7- MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSOAL

Con carácter xeral e considerando a situación epidemiolóxica actual, o persoal que atenda a pacientes COVID nun escenario de risco de exposición deben levar un equipo de protección individual para a prevención de infección por microorganismos transmitidos por pingas e por contacto que inclúa:

  • bata de manga longa.
  • máscara:
    • en ausencia de procedementos xeradores de aerosois (PXA), o persoal que preste atención directa aos pacientes COVID-19 usará unha máscara cirúrxica (ademais doutros equipos de protección persoal que formen parte das precaucións por pingas e de contacto);
    • as máscaras autofiltrantes recoméndanse para contornos nos que se realizan PXA (por exemplo, unidades de coidados intensivos COVID-19)….. En función da avaliación específica e da dispoñibilidade poderían utilizarse na atención directa a pacientes COVID-19 noutros contornos.

Resulta contradictorio as indicacións realizadas neste procedemento, cando choca coas recomendacións realizadas dende o ministerio de sanidade que elaborou un documento (a nivel nacional) “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS‐CoV‐2” de 14 de julio de 2020, no ANEXO II de dito procedemento no apartado de:

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) di:

1. PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Con el fin de evitar contagios, los casos sospechosos o confirmados deben llevar mascarillas quirúrgicas. En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una mascarilla autofiltrante, en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación ya que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE‐EN 14683:2019+AC:2019). La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología respiratoria supone la primera medida de protección para el trabajador.

La protección respiratoria generalmente recomendada para los profesionales de la salud que pueda estar en contacto a menos de 2 metros con casos posibles, probables o confirmados es una mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. Este tipo de protección respiratoria será también la recomendada cuando la evaluación específica del riesgo así lo requiera. En caso de escasez de equipos de protección el personal sanitario también podrá usar mascarillas quirúrgicas en combinación con otras medidas preventivas (ver Anexo III). ...

Así mesmo resulta chocante que nas recomendacións publicadas na guía da SOCIEDADE GALEGA DE MEDICIÑA PREVENTIVA sobre “Uso de mascarillas quirúrgicas y máscaras FFP en las precauciones de aislamiento de los centros sanitarios.” Guia utilizada pola xunta como referente bibliográfico na que no apartado.

VI.1 · Protección Respiratoria en las “Situaciones en las que no se realizan PGA”

………...Los pacientes sometidos a Precauciones de Aislamiento Aéreo (Tuberculosis bacilífera, Varicela, Herpes-Zoster diseminado, Sarampión…), deben estar hospitalizados en habitaciones dotadas de climatización especial (con presión negativa, filtros HEPA en la salida del aire,…), y el personal que entre en esas habitaciones, o los atienda en cualquiera circunstancia (con la excepción de la realización de “Procedimientos Generadores de Aerosoles”) debe usar máscaras de Protección Respiratoria de tipo FFP2.

Las máscaras FFP2 son también la protección respiratoria que deben usar los profesionales de salud en las actividades de Riesgo Basal en las denominadas “Alertas Epidemiológicas Emergentes”, como el SARS-CoV, Gripe Aviaria, MERSCoV… Ébola ; estas “Alertas” se caracterizan por ser enfermedades emergentes con riesgo elevado para la salud de quien la adquiera, y porque en ellas se indican simultáneamente varios tipos de precauciones de aislamiento.

Durante los traslados de estos pacientes fuera de la habitación de aislamiento, los pacientes deben llevar puesta una mascarilla quirúrgica (para minimizar la emisión de aerosoles contaminados) y el personal de salud implicado en el traslado debe usar una Máscara FFP2 como protección respiratoria.

A lei de prevencion de riscos Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, no seu CAPÍTULO III en Derechos y obligaciones no seu

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio…..

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección.

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Por todo o exposto, é polo que se solicita:

Se utilice como protección respiratoria (en combinacion con outras medidas preventivas), por parte dos profesionais da saúde que poidan estar en contacto a menos de 2 metros con casos posibles, probables o confirmados, a mascarilla autofiltrante tipo FFP2 ou media máscara provista con filtro contra partículas P2.


A Coruña a 29 de Agosto de 2020.


Asdo: MARIA SECO GONZALEZ E RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ

Volver