Concurso de méritos en enfermería especialista de saúde mental: lista de admitidos/as e excluídos/as

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran con carácter provisional as persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo da categoría de persoal enfermeiro especialista, na especialidade de saúde mental, convocado pola Resolución do 3 de xullo de 2023.

Consulta aqui o listado.

As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles (do 4 ao 18 de outubro de 2023), contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para poderen corrixir, se for o caso, o defecto que motivou a súa exclusión, mediante escrito dirixido á mesma unidade de validación a que se dirixiu a instancia de participación, que deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos dispoñibles do artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A estimación ou desestimación das solicitudes de emenda entenderanse implícitas na resolución pola que se aprobe a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

Volver