Convocatoria carreira profesional ano 2021

Prazo de solicitudes do 25 de novembro de 2021 ao 31 de xaneiro de 2022 (incluído)

 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca o procedemento de acceso aos graos I a IV da carreira profesional correspondente á convocatoria do ano 2021.

QUEN PODE PARTICIPAR

Só pode participar quen cumpra os requisitos e quen cumpra o período de permanencia dende o recoñecemento do grao anterior.

REQUISITOS

PERÍODO DE PERMANENCIA

Ser persoal fixo no SERGAS.

Estar en servizo activo.

 

GRAO I

GRAO II

GRAO III

GRAO IV

Persoal licenciado sanitario

5 anos

5 anos

5 anos

7 anos

Persoal diplomado/graduado sanitario

5 anos

6 anos

6 anos

7 anos

Persoal técnico sanitario e de xestión e servizos

5 anos

6 anos

6 anos

7 anos

QUEN NON PODE PARTICIPAR

As persoas que obtiveran o recoñecemento do grao I ao IV nas convocatorias dos anos 2018 ou 2020, porque non transcorreu o período de permanencia esixido para solicitar o seguinte grao.

CANDO SE PODE SOLICITAR

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 25 de novembro de 2021 e finalizará o 31 de xaneiro de 2022 (incluído).

COMO PRESENTAR A SOLICITUDE

A través do FIDES, no apartado de Solicitudes, e será necesario certificado dixital válido.

QUE MÉRITOS SE VALORAN

Só se valorarán os méritos acadados e REXISTRADOS no FIDES durante o período comprendido entre o recoñecemento do grao anterior e o último día do prazo de presentación de solicitudes.

QUE SE PRECISA PARA SUPERAR A AVALIACIÓN

Só se valorarán os méritos das seguintes áreas:

 • Área III. Formación, docencia, investigación e innovación
 • Área IV. Implicación e compromiso coa organización

Número mínimo de puntos para acceder a cada grao

GRAO I

GRAO II

GRAO III

GRAO IV

Categorías sanitarias con titulación universitaria (Áreas III + IV)

9

10,5

12

10,5

Mínimo Área III

2,25

3

3,75

3

Categorías sanitarias de formación profesional (Áreas III + IV)

7,50

9

10,5

9

Mínimo Área III

2,25

3

3,75

3

Categorías de xestión e servizos con titulación universitaria (Áreas III + IV)

9

10,5

12

10,5

Mínimo Área III

2,25

3

3,75

3

Outras categorías de persoal de xestión e servizos (Áreas III + IV)

7,50

9

10,5

9

Mínimo Área III

2,25

3

3,75

3

 

Este é un resumo dos apartados máis importantes a ter en conta á hora de contabilizar os méritos.

Área III. Formación, docencia, investigación e innovación

 • Formación continuada recibida:
  • Formación acreditada polo sistema acreditador de formación continuada de profesións sanitarias: 0,50 puntos/crédito (só para categorías sanitarias)
  • Formación acreditada por outros organismos:
   • 0,30 puntos/crédito para categorías sanitarias
   • 0,50 puntos/crédito para persoal de xestión e servizos
  • Formación non acreditada: 0,075 puntos/hora
 • Formación continuada impartida: 0,40 puntos/hora
 • Formación transversal:
  • Cursos de prevención de riscos, informática, idiomas, e violencia de xénero e igualdade: 0,10 puntos/hora

Área IV. Implicación e compromiso coa organización

 • Prestación de servizos en centros de distintas localidades ou en centros externos habilitados: 0,20 puntos/mes
 • Servizos prestados en centros caracterizados pola súa distancia e illamento: 0,30 puntos/mes
 • Exercicio de supervisión, xefaturas, de coordinación, postos directivos ou de responsabilidade: 2 puntos/ano
 • Participación na elaboración de guías/protocolos: 1 punto/documento
 • Participación nos protocolos de acollida de profesionais: 2 puntos/proceso
 • Participación como membro de tribunais de selección: 4 puntos/participación
 • Participación en programa vacinación e cribados dunha situación de emerxencia sanitaria: 0,006 puntos/día
 • Prestación de servizos durante unha situación de emerxencia sanitaria: 0,30 puntos/mes
 • Mobilidade de persoal derivada dunha situación de emerxencia sanitaria: 0,40 puntos/mes

Podes ver aquí o baremo completo das Áreas III e IV.

Volver