Nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo na OPE de diversas especialidades da categoría de facultativo especialista de área

Publicado hoxe en DOG

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo especialista de área convocado por Resolución do 18 de xuño de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 123, do 30 de xuño).

Categorías de:

  • Facultativo/a especialista da Área de Cirurxía Oral e Maxilofacial,
  • Facultativo/a especialista da Área de Cirurxía Pediátrica,
  • Facultativo/a especialista da Área de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora,
  • Facultativo/a especialista da Área de Inmunoloxía,
  • Facultativo/a especialista da Área de Oncoloxía Radioterápica.

Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, (do 6 de xuño ao 5 de xullo de 2023) para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo.

No entanto, en casos de forza maior e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Volver