Nomeamento como persoal estatutario fixo e a adxudicación de destino definitivo no concurso de méritos na categoría de médico/a de familia de atención primaria

Publicado hoxe en DOG

  • Atención primaria
  • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se efecúa o nomeamento como persoal estatutario fixo e a adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 26 de decembro de 2022.

Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición, ante esta dirección, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Volver