Puntuacións provisionais do concurso de méritos de estabilización de varias categorías

Publicado hoxe en DOG

RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas nas convocatorias excepcionais do proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, e se publican as puntuacións provisionais para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario.

Declárase, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, e publicar as puntuacións provisionais obtidas polos/as aspirantes admitidos/as no proceso selectivo para o ingreso nas seguintes categorías de persoal estatutario:

Persoal facultativo:

Médico/a coordinador/a 061.

Médico/a de admisión e documentación clínica.

Técnico/a de saúde de atención primaria.

Farmacéutico/a de atención primaria.

Persoal sanitario non facultativo:

Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo.

Logopeda.

Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía.

Técnico/a superior en dietética.

Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico.

Técnico/a superior en radioterapia.

Técnico/a en farmacia.

Persoal de xestión e servizos:

Albanel.

Calefactor/a.

Carpinteiro/a.

Cociñeiro/a.

Condutor/a.

Electricista.

Fontaneiro/a.

Lavandeiro/a.

Limpador/a.

Mecánico/a.

Pasador/a de ferro.

Peón.

Perruqueiro/a.

Pinche.

Pintor/a.

Contra as listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as, as persoas excluídas poderán interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpor recurso de reposición, ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación.

Os/as aspirantes admitidos/as poderán presentar a reclamación ante o propio tribunal no prazo de dez (10) días hábiles (do 21 de xuño ao 4 de xullo), contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formularen reclamación contra os resultados da baremación provisional.

Volver