Normativa sanitaria

Lei Seguridade Social. Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. PDF

Real Decreto-lei 7/2018, de 27 de xullo, sobre o acceso universal ao Sistema Nacional de Saúde. PDF

Recortes do 2012 no Sistema Nacional de Saúde. Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións. PDF

DECRETO 105/2017, do 28 de setembro, polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas. PDF

DECRETO 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade. PDF.

DECRETO 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde. PDF

ORDENACIÓN SANITARIA GALIZA

Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. PDF

⇒ LEI 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. PDF

⇒ LEI 8/2021, do 25 de febreiro, de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. PDF

Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA). PDF

Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. PDF

⇒ DECRETO 161/1996, do 25 de abril, polo que se modifican determinados preceptos do Decreto 200/1993, do 29 de xullo. PDF

PROVISIÓN DE PRAZAS

Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas. PDF

Orde do 24 de maio de 2006 pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde. PDF

Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. PDF

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

Real Decreto 1302/2018, de 22 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 954/2015, de 23 de outubro, polol que se regula a indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por parte dos enfermeiros. PDF

Catálogo homoxéneo de equivalencias das categorías profesionais do persoal estatutario dos servizos de saúde. RD 184/2015, de 13 de marzo. PDF

Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, polo que se regulan as condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos extranxeiros de especialista en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea. PDF

REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febreiro, polo que se determinan e clasifican as especialidades en Ciencias da Saúde e se desenvolven determinados aspectos do sistema de formación sanitaria especializada. PDF

Real Decreto-lei 29/2020, de 29 de setembro, de medidas urxentes en materia de teletraballo nas Administracións Públicas e de recursos humanos no Sistema Nacional de Saúde para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. PDF

DECRETOS CREACIÓN DE CATEGORÍAS

DECRETO 34/2021, do 11 de febreiro, polo que se crea a categoría estatutaria de persoal médico de hospitalización a domicilio do Servizo Galego de Saúde. PDF

DECRETO 171/2020, do 1 de outubro, polo que se crea a especialidade en dietética dentro da categoría estatutaria de técnico/a especialista do Servizo Galego de Saúde. PDF

DECRETO 81/2016, do 23 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. PDF

DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais. PDF

DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo. PDF

Decreto 73/2010, do 29 de abril, polo que se configura e introduce a especialidade en documentación sanitaria na categoría estatutaria de técnico/a especialista do Servizo Galego de Saúde. PDF

DECRETO 9/2010, do 21 de xaneiro, polo que se crea a categoría estatutaria de persoal técnico en farmacia no ámbito do Servizo Galego de Saúde. PDF

Decreto 95/2007, do 3 de maio, polo que se crea a categoría de enfermeiro especialista en Saúde Mental. PDF

DECRETO 292/2001, do 8 de novembro, polo que se configura a categoría de médico de admisión e documentación clínica. PDF

DECRETO 290/2001, do 31 de outubro, polo que se crea a categoría de médico de urxencias hospitalarias. PDF

DECRETO 160/1996, do 25 de abril, de configuración e introducción no Estatuto de persoal non sanitario de institucións sanitarias da Seguridade Social da categoría de persoal de servicios xerais. PDF