Permisos e licenzas

PERMISOS do persoal do SERGAS

DURACIÓN

Matrimonio       

15 días naturais

Traslado de domicilio

1 día ou 2 días en familias de 2 ou mais persoas

2 ou 4 días en distinta área

Exames finais/probas definitivas aptitude

Polo tempo indispensable

Probas selectivas no emprego público

O día da súa realización

Formación

28 horas

Deber inescusable

Polo tempo indispensable

Asistencia a consulta/revisión médica

Polo tempo indispensable

Acompañamento a consulta/revisión médica

Só para 1º grao, polo tempo indispensable

Paternidade

12 semanas

Falecemento/accidente ou enfermidade grave /hospitalización/intervención cirúrxica de familiar

1º grao: 3 días ou 5 días hábiles en distinta localidade

2º grao: 2 días ou 4 días hábiles en distinta localidade

Accidente/enfermidade moi grave

1º grao, 30 días naturais

Exames prenatais/preparación parto/asistencia tratamentos fecundación asistida

Polo tempo indispensable

Por violencia de xénero

Polo tempo indispensable

Lactación

1 hora diaria, ou dúas fraccións de media hora

Por mor do estado de xestación

Do 1º día da semana 37 ata o parto

Por adopción/acollemento

22 semanas

Por parto

22 semanas