• Lexislación
 • Retribucións

 • Calendario Laboral

LEI 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico.
 • Normativa

 • Lexislación
 • Retribucións

 • Lexislación
 • Retribucións

LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Normativa

 • Lexislación
 • Retribucións

LEI 40/2007, do 4 de decembro, de medidas en materia de Seguridade Social. («BOE» 291, do 5-12-2007.)
 • Normativa

nstrución 11/2005 da Secretaría Xeral da Consellaría de Sanidade e da Secretaría Xeral do SERGAS, sobre o emprego do galego nos documentos da Consellaría de Sanidade e do SERGAS
 • Normativa

DIRECTIVA 2003/88/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 4 de novembro de 2003 relativa a determinados aspectos da ordenación do tempo de traballo
 • Normativa

Lei 9/1987, de 12 de xuño, de Organos de Representación, Determinación das Condicións de Traballo e Participación do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas.
 • Normativa

LEI ORGÁNICA DE LIBERDADE SINDICAL (Lei 11/1985, do 2 de agosto, BOE 08.08.1985)
 • Normativa

Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas.
 • Normativa