LEI 40/2007, do 4 de decembro, de medidas en materia de Seguridade Social. («BOE» 291, do 5-12-2007.)
  • Normativa

nstrución 11/2005 da Secretaría Xeral da Consellaría de Sanidade e da Secretaría Xeral do SERGAS, sobre o emprego do galego nos documentos da Consellaría de Sanidade e do SERGAS
  • Normativa

DIRECTIVA 2003/88/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 4 de novembro de 2003 relativa a determinados aspectos da ordenación do tempo de traballo
  • Normativa

Lei 9/1987, de 12 de xuño, de Organos de Representación, Determinación das Condicións de Traballo e Participación do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas.
  • Normativa

LEI ORGÁNICA DE LIBERDADE SINDICAL (Lei 11/1985, do 2 de agosto, BOE 08.08.1985)
  • Normativa

Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas.
  • Normativa