RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se dispón a publicación das bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade.
 • AgMédica
 • Contratacións
 • Lexislación
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Lexislación
 • Retribucións

 • Calendario Laboral

Resolución de 22 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo.
 • Normativa

 • Calendario Laboral

 • Lexislación
 • Orzamentos

 • Lexislación
 • Retribucións

 • Calendario Laboral

DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
 • Normativa

 • Lexislación
 • Retribucións

 • Calendario Laboral

Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Normativa

Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.
 • Normativa