• Lexislación
 • Retribucións

 • Calendario Laboral

Resolución de 22 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo.
 • Normativa

 • Calendario Laboral

 • Lexislación
 • Orzamentos

 • Lexislación
 • Retribucións

 • Calendario Laboral

DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
 • Normativa

 • Lexislación
 • Retribucións

 • Calendario Laboral

Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Normativa

Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.
 • Normativa

Real Decreto Lexislativo 3/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Emprego.
 • Normativa