• Calendario Laboral

 • Lexislación
 • Orzamentos

 • Lexislación
 • Retribucións

 • Calendario Laboral

DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
 • Normativa

 • Lexislación
 • Retribucións

 • Calendario Laboral

Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Normativa

Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.
 • Normativa

Real Decreto Lexislativo 3/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Emprego.
 • Normativa

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • Normativa

LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
 • Normativa

 • Lexislación
 • Retribucións