Lei 9/1987, de 12 de xuño, de Organos de Representación, Determinación das Condicións de Traballo e Participación do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas.
  • Normativa

LEI ORGÁNICA DE LIBERDADE SINDICAL (Lei 11/1985, do 2 de agosto, BOE 08.08.1985)
  • Normativa

Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas.
  • Normativa